Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea Bistri?a – Coste?ti

Ctitorie a boierilor Craiove?ti, banul Barbu ?i fra?ii s?i Pârvu, Danciu ?i Radu, m?n?stirea Bistri?a dateaz? din jurul anului 1490. Biserica actual? este construit? în stil neogotic, cu dimensiuni generoase, având aspect de catedral?. Are o turl? mare, cilindric? pe naos, ?i altele dou? mai mici, paralelipipedice pe pronaos, o absid? flancat? de dou? absidiole laterale ?i dou? frontoane triunghiulare pe laturi. Interiorul impresioneaz? prin m?rime, iar ochiul deprins cu stilul bizantin este contrariat de catapeteasma în stil gotic, executat? la Viena. Pictura noii biserici, în ulei, a fost executat? de pictorul Gheorghe T?t?rescu în 1850, o pictur? realist?, monumental?, cu registre largi. Pictura este modern?, la intrare aflându-se portretele murale ale lui Barbu Craiovescu ?i al principelui domnitor din anul 1855, Barbu ?tirbei. În interior se afl? ?i mormântul ctitorului.

Printre elementele decorative valoroase din interior se remarc? icoana cu ?ase fe?e, pictat? de un c?lug?r în 1833, reprezentând pe o parte pe Iisus Hristos, Sfânta Maria ?i Sfântul Ion, iar pe cealalt? parte pe sfin?ii mucenici Vasile, Grigore ?i Ioan, prin dispunerea ingenioas? a unor lamele perpendiculare pe fe?ele principale ale icoanei.

Tot în interior se afl? ?i moa?tele Sfântului Grigore Decapolitul (sfânt ce a tr?it în Asia Mic? în jurul anului 780 d. Hr.), aduse aici de c?tre Barbu Craiovescu, la scurt timp de la ctitorire, ad?postite de o frumoas? racl? de argint, bogat ornamentat?, daruit? m?n?stirii de c?tre doamna B?la?a, so?ia domnitorului Constantin ?erban-Vod?, în anul 1656.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.