Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Clima

Clima este etajat? pe vertical?, urmând treptele de relief, cu diferen?e ?i chiar inversiuni de climat de la un versant la altul.

Etajul fagului este caracterizat prin precipita?ii cuprinse între 600 ?i 900 mm/an, ajungând chiar la 1000 mm/an, o umiditate cuprins? între 68 ?i 70 %, temperaturi medii anuale cuprinse între 6 ?i 90C.

Etajul molidului este caracterizat prin precipita?ii cuprinse între 700 ?i 900 mm/an, o umiditate cuprins? între 67 ?i 70 % (scade odat? cu cre?terea altitudinii), temperaturi medii anuale cuprinse între 2 ?i 50C ?i prin predominan?a vânturilor cu direc?ie NV-SE.

Etajul subalpin este caracterizat prin precipita?ii mai mari de 900 mm/an, temperaturi medii anuale cuprinse între 1 ?i 20C, o perioad? lung? în care z?pada r?mâne netopit? ?i o perioad? scurt? de vegeta?ie a plantelor.


Influen?a climei mai blânde din Oltenia se r?sfrânge sim?itor asupra Mun?ilor C?p??ânii, mai ales asupra versan?ilor sudici. Se înregistreaz? o diferen?? destul de evident? între climatul versan?ilor cu expunere sud-estic? ?i cei cu expunere nord-vestic?. În cazul primilor, avem de-a face cu o clim? mai blând?, cu caracteristici submediteraneene datorit? insola?iei puternice ?i a înmagazin?rii c?ldurii de c?tre calcar, la altitudini mai mari de 1000 m întâlnindu-se frecvent temperaturi mai ridicate decât în zonele mult mai coborâte altitudinal, iar vegeta?ia dezvoltându-se mult mai rapid pe ace?ti versan?i. În schimb, pe versan?ii cu expunere nord-vestic? ?i pe v?ile adânci temperaturile sunt mult mai sc?zute, z?pada persist? pân? târziu în var?, iar speciile de clim? mai rece urc? pân? la nivelul crestei, înregistrându-se frecvent inversiuni ale etajelor de vegeta?ie.

Precipita?iile anuale medii ating 1200 mm la o altitudine de circa 1400 m. În zona de munte num?rul zilelor ploioase este de 150 - 160 pe an. În zonele aflate la peste 1500 m primele z?pezi cad pe la sfâr?itul lui octombrie ?i se topesc în luna mai. Uneori, petice de z?pad? z?bovesc în v?i pân? spre mijlocul verii.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.