Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Fauna

Ca ?i în cazul florei, fauna se bucur? de o mare diversitate. Multe dintre speciile întâlnite aici sunt protejate prin conven?ii interna?ionale ratificate ?i de România (Conven?ia de la Berna, Conven?ia de la Bonn, Conven?ia CITES, Directivele Habitate ?i P?s?ri). Dintre nevertebrate, în Masivul Buila-Vânturari?a se întâlnesc insecte (efemeroptere - Bactis sp., Rhithrogena sp., plecoptere - Isoperla sp., Chloroperla sp., Nemoura sp., trichoptere -Rhycophila sp., coleoptere - Carabus violaceus, C. intricatus, C. monilis, C. coriaceus, Abax parallelepipedus, Rosalia alpina, Lucanus cervus, lepidoptere - Vanessa io, V. atalanta, Lycaena dispar, molu?te
(Helix pomatia, Cepaea sp.).

Vertebratele sunt ?i ele bine reprezentate:

  • Pe?ti - p?str?v (Salmo trutta fario), lipan (Thymallus thymallus), moioag? (Barbus meridionalis), zgl?voc (Cottus gobio);
  • Amfibieni – salamandr? (Salamandra salamandra), triton (Triturus alpestris), buhaiul de balt? cu burta galben? (Bombina variegata), broasca ro?ie de p?dure (Rana temporaria), broasca râioas? brun? (Bufo bufo).
  • Reptile – gu?terul (Lacerta viridis), ?opârla de ziduri (Podarcis muralis), ?arpele de alun (Coronella austriaca), vipera (Vipera berus).
  • P?s?ri - flutura?ul de stânc? (Tichodroma muraria), gaia ro?ie (Milvus milvus), ?erpar (Circaetus gallicus), acvila ?ip?toare mic? (Aquila pomarina), vânturelul de sear? (Falco vespertinus), caprimulgul (Caprimulgus europaeus), presura de munte (Emberiza cia), pietrar negru (Oenanthe pleschanka), pietrar ras?ritean (Oenanthe isabellina), cioc?nitoare de munte (Picoides tridactylus), cioc?nitoare de stejar (Dendrocopus medius), buha (Bubo bubo), codubatura (Motacilla alba), coco?ul de munte (Tetrao urogallus);
  • Mamifere: liliac mare cu potcoav? (Rhinolophus ferrumequinum), liliac mic cu potcoav? (R. hipposideros), liliac comun (Myotis myotis), liliac comun mic (M. blythi), liliac de iaz (M. dasycneme), liliac cu picioare lungi (M. capaccinii), liliac c?ramiziu (M. emarginatus), liliac cârn (Barbastella barbastellus), liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersi), urs (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), lup (Canis lupus), capra neagr? (Rupicapra rupicapra), jder de p?dure (Martes martes), jder de piatr? (Martes foina), bursuc (Meles meles), cerb (Cervus elaphus).

  • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
    l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.