Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Flora

Primele cercet?ri s-au realizat in 1956 de c?tre Alexandru Buia, M. P?un, urma?i de câ?iva botani?ti care au si publicat liste par?iale ale plantelor din acest masiv.
Spectrul floristic Diversitatea floristic? si faunistic? a ecosistemelor din cadrul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a este foarte mare, datorit? unui complex de factori, printre care se num?r?:


 • relieful muntos care ocup? o parte însemnat? a teritoriului, favorizând men?inerea vegeta?iei naturale care, în aceste arii nu a putut fi înlocuit? de culturile agricole datorit? reliefului accidentat al crestei calcaroase;
 • frecven?a mare a calcarelor la zi, marcat? în relief prin sectoare de chei ?i mici masive izolate cu versan?i abrup?i, hornuri, fisuri, brâne, v?i seci, grohoti?uri care ad?postesc o flor? deosebit de interesant?;
 • climatul relativ blând, cu influen?e submediteraneene, care a favorizat r?spândirea unor specii relativ termofile;
 • în cadrul reliefului muntos exist? o diversitate mare a tipurilor de habitat (entitate ecologic? ce indic? mediul de via?a al speciilor, în acela?i timp abiotic, dar ?i biotic). Acest complex de factori corelat cu pozi?ia fa?? de centrele genetice ?i c?ile de migra?ie a florei ?i a faunei, a determinat existen?a unor elemente foarte diferite: eurasiatice, europene ?i central-europene, alpino-carpatice, submediteraneene, carpato-balcanice ca ?i o serie de specii endemice sau subendemice. Elementele predominante de pe calcarele Builei sunt în general cele eurasiatice (22,6%) care, împreun? cu cele europene (13,2%) ?i europene centrale (11,2%), cuprind jum?tate din totalul speciilor. Urmeaz? apoi cele circumpolare (9,6?), balcanice-dacice (8,3%), alpine (8,1%), alpine centrale (6,8%), endemice (6,8%), continentale (4,9%), mediteraneene (4,9%), ubicviste (3,6%).
 • Etajarea vegeta?iei Masivului Buila-Vânturari?a, datorit? altitudinii de pân? la 1885 m, prezint? etajare pe vertical? a florei conform cu dispunerea treptelor altitudinale ?i climatice, cu caracteristici specifice fiec?rui etaj. Etajele de vegeta?ie (dup? Popescu Gh. ,1974):

 • Etajul nemoral (al p?durilor de foioase):

  1. Subetajul f?getelor;
  2. Subetajul p?durilor de fag cu ra?inoase;

 • Etajul boreal (al molidi?urilor);
 • Etajul subalpin; Paji?tile de stânc?rie sunt dominate de argin?ic? (Dryas octopetala). Se întâlne?te ?i cetina de negi (Juniperus sabina). În Masivul Buila-Vânturari?a vegeteaz? :
 • specii periclitate (E) = specii în pericol de stingere (endangered) a c?ror supravie?uire este improbabil? dac? factorii cauzali continu? s? ac?ioneze sau ale c?ror popula?ii au fost s?r?cite pân? la nivelul critic (ex. Leontopodium alpinum - floarea de col?);
 • specii vulnerabile (V) = specii considerate posibil s? treac? în prima categorie în viitorul apropiat, dac? factorii cauzali continu? s? ac?ioneze; sunt incluse speciile care au popula?ii în descre?tere din cauza supraexploat?rii ?i a distrugerii extensive a habitatelor sau a altor tulbur?ri de mediu (ex. Trollius europaeus - Bulbuc de munte, Dianthus spiculifolius, Daphne mezereum - tulichina pitic?, Daphne blagayana - iedera alb?);
 • specii rare (R) = specii cu popula?ii mondiale mici, care în prezent nu sunt amenin?ate dar care se afl? sub risc ca urmare a arealului lor restrictiv (Viola alpina -topora? de stânc?, Taxus baccata - tis?, Lilium jankae - crin de munte, Lilium martagon - crin de p?dure, Centaurea atropurpurea - pesm?, Pinus mugo - jneap?n);
 • specii neamenin?ate (Nt). O alt? categorie de specii sunt cele endemice: Centaurea pinnafida, Dianthus spiculifolius, Juniperus sabina.
 • În Parcul National Buila-Vânturari?a exist? 28 de specii de orhidee (dup? Gh. Popescu, 1974): Epipactis helleborine, E. atrorubens, Gymnadenia conopsea, Orchis mascula, Platanthera bifolia, etc. Dintre plantele men?ionate în "Lista Ro?ie a Plantelor Superioare din România" (M. Oltean ?i colab.), în Buila-Vânturari?a întâlnim Taxus baccata, Pinus sylvestris, Trollius europaeus, Junipeus sabina, Dianthus spiculifolius, Daphne blagayana, Gentiana lutea.
 • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.