Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Habitate

Pe teritoriul parcului exist? o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european unele dintre acestea fiind habitate prioritare:
 • Tuf?ri?uri scunde alpine ?i boreale;
 • Tuf?ri?uri cu Pinus mugo ?i Rhododendron myrtifolium (habitat prioritar);
 • Comunit??i rupicole calcifile sau paji?ti bazifile din Alysso-Sedion albi (habitat prioritar);
 • Paji?ti calcifile alpine ?i subalpine;
 • Paji?i montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase (habitat prioritar);
 • Paji?ti cu Monilinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Monilinion caerulae);
 • Comunit??i de lizier? cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor pân? la cel montan ?i alpin;
 • Paji?i aluviale din Cnidion dubii;
 • Paji?i de altitudine joas? (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis);
 • Fâne?e montane;
 • Grohoti?uri calcaroase ?i de ?isturi calcaroase din etajul montan pân? în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
 • Versan?i stânco?i cu vegeta?ie chasmofitic? pe roci silicioase ;
 • Pe?teri închise accesului public;
 • P?duri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
 • P?duri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
 • P?duri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
 • P?duri acidofile de Picea abies din regiunea montan? (Vaccinio-Piceetea).
  Conform Manualului Habitatelor din România, în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a se g?sesc peste 23 de tipuri de habitate.
 • Hart? realizat? în cadrul proiectului Asocia?iei Kogayon "Implementarea Re?elei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a ?i realizarea Planului de Management al parcului" finan?at de Administra?ia Fondului pentru Mediu si cofinan?at de RNP Romsilva

  Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.