Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea Bistri?a (racord traseul 2) – Cheile Bistri?ei – Între Râuri – Valea Cuca – Plaiul Z?noaga – Curm?tura Rodeanu (racord cu traseul crestei principale a Mun?ilor C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
17.36 533.3 1760.3 1760.3 1230.1 1675.3 -448.4

Timp de mers :

  • vara : 4 ˝ - 5 ˝ h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Plaiul Z?noaga – Curm?tura Rodeanu

Locuri de ad?post : M?n?stirea Bistri?a, Cantonul Silvic Între Râuri, ad?post Valea Bistri?a, ad?posturile Cuca Mic?, Stânele Z?noaga, Stânele Rodeanu

Puncte de alimentare cu ap? : M?n?stirea Bistri?a, Fântâna lui Chirachide (Cheile Bistri?ei), Între Râuri, ad?posturi Cuca Mic?, Stânele Z?noaga, Stânele Rodeanu

Descriere : Este unul din cele 5 trasee care traverseaz? Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a de la sud la nord, f?când leg?tura dintre localit??ile din sud ?i creata principal? a Mun?ilor C?p??ânii.

Traseul are punctul de pornire în Satul Bistri?a, mai exact de la poarta M?n?stirii Bistri?a, unde se afl? un panou informativ ?i un stâlp cu s?ge?i indicatoare.

Traseul se suprapune par?ial (în prima parte) pe un traseu de ecoturism amenajat în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a.

Este un traseu lung dar f?r? dificult??i deosebite, în cea mai mare parte desf??urându-se pe drumuri forestiere.

Se porne?te înspre nord pe drumul forestier de pe Valea Bistri?a. Dup? cca. 100 m se ajunge la o intersec?ie de drumuri (drumul care traverseaz? Râul Bistri?a înspre dreapta urc? spre cariera de calcar ?i M?n?stirea Arnota – 4 km). Dup? al?i 100 m se ajunge în dreptul M?n?stirii Bistri?a, unde se afl? o intersec?ie de trasee marcat? cu stâlp indicator, de unde se desprinde în dreapta traseul 2, marcat cu band? albastr?, care urc? în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii trecând pe la M?n?stirea Arnota, prin Vârful Arnota ?i Vârful Prislop. În continuare pe drumul forestier trecem de o barier? ?i ajungem, dup? ce trecem de M?n?stirea Bistri?a la intrarea în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a de pe Valea Bistri?a, care coincide cu ie?irea Bistri?ei din chei, intrare marcat? printr-un panou informativ ?i semnul de limit? de parc na?ional (p?trat ro?u cu chenar alb). Tot aici se afl? si un stâlp indicator care ne îndrum? spre Pe?tera Liliecilor (Pe?tera Sfântul Grigore Decapolitul).

Intr?m în chei ?i dup? 200 m ajungem la un pod, unde cheile se îngusteaz?. Aici se afl? un panou informativ cu informa?ii despre chei ?i container de colectare a de?eurilor. Din acest punct se parcurge cel mai îngust sector al cheilor, cu o lungime de cca. 1 km, sector în care se afl? un alt obiectiv turistic : Pe?tera Ur?ilor, marcat? printr-un panou informativ ?i un stâlp indicator. Înainte de a ajunge la zona în care valea se l?rge?te, trecem pe lâng? un loc de popas unde se afla ?i o fântân? (Fântâna lui Chirachide). Valea începe s? se l?rgeasc? imediat ce trecem de zona cu calcare. Imediat pe dreapta se afl? o poian?, apoi o topli?? (mic iaz pentru aclimatizarea puie?ilor de p?str?v) veche, dup? care ajungem într-o zon? ?i mai larg?, cu poieni de-o parte ?i de alta a drumului. În poiana din partea dreapt? a drumului, înainte de un pod peste Bistri?a se afl? amenajat un spa?iu de campare (panou informativ, mas?, b?nci, vatr? de foc, container pt. de?euri). Dup? 200 m dincolo de pod ?i 4,3 km de la plecarea din Bistri?a ajungem la o intersec?ie de drumuri ?i confluen?? de râuri (Gurgui în stânga ?i Cuca în dreapta), punct numit Între Râuri. Aici se afl? câteva cl?diri (canton silvic, caban? a parcului na?ional, hidrocentral?, etc.) precum ?i un izvor.

De la intersec?ia drumurilor forestiere se porne?te pe drumul de pe Valea Cuca (dreapta). Se trece pe lâng? cl?direa din lemn a unui centru de colectare a fructelor (stânga) ?i la trei sute de metri se ajunge la ramifica?ia traseului 4 (marcaj cruce albastr?). Dup? aproape 4 km de la punctul „Între Râuri” se trece de fosta caban? I. F. Bistri?a, iar dup? înc? 1 km se p?r?se?te drumul principal urcând pe drumul forestier din stânga, de pe Valea Cuca Mic?. Dup? cca. 500 m se traverseaz? Pârâul Cuca Mic?, apoi se urc? prin stânga acestuia spre obâr?ia lui. Dup? circa jum?tate de or? de urcat pe drumul secundar se ajunge la un izvor unde se afl? ?i un ad?post. De aici traseul urc? în stânga pe un drum de tractor ?i printr-o serpentin? se înscrie în urcu? pe versantul vestic (zon? defri?at?) al Pârâului Cuca Mic?. Dup? 15-20 minute ajungem într-o mic? ?a, la obâr?ia izvorului, unde se afl? un alt ad?post. De aici se intr? în p?dure ?i în 5 minute se ajunge în culme, unde este un foi?or de vân?toare, sub Vârful Cuca. De aici drumul trece pe versantul estic printr-o zon? defri?at? ?i coboar? pân? într-o ?a, numit? „La ?ipote” (izvor), unde se afl? în curs de desf??urare exploat?ri forestiere. De aici, poteca urc? din greu pe culmea împ?durit? trecând prin vecin?tatea unui mic canton de vân?toare aflat chiar la marginea p?durii. Înainte de vârful Z?noaga (1662 m) se urc? stânc?riile numite „Treptele Tribunalului” ?i se iese în golul alpin. De aici marcajele sunt aplicate pe pietre, de cele mai multe ori la nivelul solului, îns? orientarea este foarte u?oar?, netrebuind decât s? urm?m linia muchiei. Se urc? pe culmea Plaiului Z?noaga pân? într-un mic vârf, de unde se coboar? spre stânele Z?noaga (izvor, dou? stâne ?i un saivan). De aici se urc? pe drumul de tractor spre culmea principal? (împ?durit? în aceast? zon?), se trece pe lâng? cl?direa unei alte stâna ?i când se ajunge la marginea p?durii de molid, drumul cote?te spre vest. Traseul merge o por?iune pe sub p?dure, apoi intr? în aceasta ?i continu? relativ pe curbe de nivel prin p?dure pân? în apropierea Curm?turii Rodeanu (1628 m), unde se afl? o stân? ?i unde intersecteaz? drumul de tractor de pe creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.