Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

ORDIN nr. 494 din 30 mai 2005 privind aprobarea procedurilor de încredin?are a administr?rii ?i de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate

Având în vedere prevederile art. 17 lit. a) ?i ale art. 20 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, aprobat? cu modific?ri prin Legea nr. 462/2001,în baza Avizului Academiei Române nr. B/1.325 din 25 mai 2005,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hot?rârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului Mediului ?i Gospod?ririi Apelor, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ministrul mediului si gospod?ririi apelor emite urm?torul ordin:

ord_494.docord_494.docord_494.doc

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.