Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22/12/2005 privind protec?ia mediului aprobata prin L 265/2006

Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de ?ara noastr? în procesul de integrare european?, este imperios necesar? adoptarea, în regim de urgen??, a prezentului act normativ, în baza c?ruia s? poat? fi adoptat? legisla?ia subsecvent? în domeniul protec?iei mediului ?i tinând cont de necesitatea cre?rii cadrului unitar prin care se statueaz? principiile care guverneaz? întreaga activitate de protec?ie a mediului ?i care traseaz? direc?iile de reglementare a activit??ilor economice în vederea atingerii obiectivelor dezvolt?rii durabile, elemente care vizeaz? interesul public ?i care constituie situa?ii de urgen?? extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu?ia României, republicat?, Guvernul României adopt? prezenta ordonan?? de urgen??:

oug195.docoug195.docoug195.doc

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.