NEWS

The English version of the Buila-Vanturarita National Park web page - September 2007

details

CONTACT

Address:
Pietei 7, Horezu Town, Valcea County

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.180
Email:office@buila.ro

Regulamentul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a

Capitolul 1

Înfiin?area, Scopul, Limitele, Zonarea ?i Managementul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a

Art. 1. Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a ( denumit în continuare PNBV), înfiin?at în anul 2004 prin Hotararea de Guvern nr. 2151/2004, publicat? în Monitorul Oficial al României nr. 30/2005 este arie natural? protejat? de interes na?ional, fiind încadrat, conform Ordonan?ei de Urgen?? nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, modificat? prin Legea nr. 462/2001, Ordinul nr. 1198/2005 ?i Legea nr. 345/2006, la categoria parcuri na?ionale, corespunz?toare categoriei a II-a IUCN.

Art. 2. (1) PNBV face parte din categoria parcurilor na?ionale ?i este arie natural? protejat? care are ca scop protec?ia ?i conservarea unor e?antioane reprezentative pentru spa?iul biogeografic na?ional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebit? sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de alt? natur?, oferind posibilitatea vizit?rii în scopuri ?tiin?ifice, educative, recreative ?i turistice.
(2) PNBV este o arie protejat? administrat? în special pentru protec?ia ecosistemelor ?i pentru recreere, corespunzând categoriei II UICN.

Art. 3. (1) Descrierea limitelor teritoriale ale PNBV, conform HG 2151/2004, sunt prezentate în Anexa 1 la Regulament.
(2) Zonarea intern? a PNBV, conform HG 2151/2004, este prezentat? în Anexa 2 la Regulament.
(3) Harta cu zonarea intern? este prezentat? în Anexa 3 la Regulament.

Art. 4. Principalele zone func?ionale ale PNBV (zonarea intern?) sunt:
A. Zona de conservare special?, în care sunt permise activit??i de natur? ?tiintific? ?i educativ?, turismul controlat ?i utilizarea p??unilor de c?tre localnici în condi?iile stabilite de prezentul Regulament ?i de Planul de Management al parcului (denumit în continuare PM).
În interiorul zonei de conservare special? se delimiteaz? zone cu protec?ie strict? în cadrul c?rora sunt permise numai activit??i de cercetare, turism controlat ?i activit??i de natur? educativ?. Zonele cu protec?ie strict? se constituie din totalitatea suprafe?elor acoperite cu vegeta?ie forestier?, jnepeni? ?i al?i arbu?ti, stânc?rii ?i grohoti?uri din zona de conservare special?, precum ?i alte suprafe?e, delimitate ?i aprobate conform prevederilor PM.
B. Zona de conservare durabil?, în care sunt permise activit??i de gospod?rire/valorificare a resurselor naturale, cu respectarea principiilor de utilizare durabil? a lor, în conformitate cu Planul de Management al PNBV.
C. Zona de dezvoltare durabil? cuprinde perimetrele construite, care sunt delimitate ca atare în Planurile de Urbanism General (PUG), în zonele Bistri?a (Schitul P?pu?a, M?n?stirea Arnota, Cariera Bistri?a), Pietreni (Schitul 44 Izvoare), Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P?trunsa, Schitul Pahomie, Cantonul Silvic Comarnice, Cantonul Silvic Cheia. Limitele acestor zone sunt stabilite prin PUG aferente localit??ilor Coste?ti, B?rb?te?ti ?i Ol?ne?ti.

Art. 5. (1) Responsabilitatea administr?rii PNBV revine Administra?iei Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a (denumit? în continuare APNBV), subunitate a Direc?iei Silvice Râmnicu Vâlcea din cadrul Regiei Na?ionale a P?durilor-Romsilva, conform Contractului de administrare al PNBV nr. 102710/SB/22.11.2005 încheiat între RNP-Romsilva ?i Ministerul Mediului ?i Gospod?ririi Apelor ?i a Protocolului de colaborare nr. 12466/06.09.2005 pentru administrarea PNBV, încheiat între RNP-Romsilva ?i Asocia?ia Kogayon.

(2) APNBV elaboreaz? PM prin care se realizeaz? gospod?rirea unitar? ?i integrat? a ariei naturale protejate, urm?re?te respectarea acestuia, organizeaz? ?i desf??oar? activit??i specifice ?i supravegheaz? toate activit??ile care se desf??oar? pe teritoriul PNBV, astfel încât s? se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale parcului na?ional, în conformitate cu obiectivele de parc na?ional stabilite prin OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, modificat? prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ?i Legea 345/2006.

Art. 6. Activit??ile APNBV legate de conservarea biodiversit??ii sunt coordonate ?i aprobate de Consiliul ?tiin?ific al PNBV (denumit în continuare CS), constituit în baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, modificat? prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ?i Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 630/16.06.2006.

Art. 7.Participarea factorilor interesa?i la managementul PNBV se asigur? prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea ?i realizarea activit??ilor legate de gospod?rirea PNBV ?i care este constituit în baza prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, modificat? prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ?i Legea 345/2006, prin Ordinul Ministerului Mediului ?i Gospod?ririi Apelor nr. 568/06.06.2006.

Art. 8. Activitatea APNBV legat? de conservarea biodiversit??ii este coordonat? de c?tre CS al PNBV. Eliberarea de acorduri de c?tre APNBV pentru desf??urarea de activit??i care pot avea impact negativ asupra mediului, în cuprinsul parcului se face numai cu avizul CS.

Art. 9. Pe teritoriul PNBV ?i în vecinatatea acestuia se interzice desf??urarea de activitati care genereaz? un impact negativ asupra mediului. Autorizarea activit??ilor, planurilor ?i proiectelor se face cu acordul APNPV. Comisia Monumentelor Naturii din Academia Român? (denumit? mai departe CMN) analizeaz? ?i avizeaz? efectuarea de lucr?ri ?i activit??i susceptibile de a avea impact negativ asupra mediului în PNPV.

Capitolul 2

Reglementarea activit??ilor în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a

Activit??i de silvicultur?, vân?toare ?i pescuit


Art. 10. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNBV se execut? numai lucr?rile prev?zute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglement?rilor în vigoare privind zonarea func?ional? a p?durilor ?i a PM al PNBV. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma aviz?rii acestora de c?tre APNBV.

Art.11. Alte lucr?ri în afara celor prev?zute în amenajamentele silvice se execut? cu acordul APNBV, avizul CMN, precum ?i aprobarea autorit??ilor publice centrale care r?spund de silvicultur? ?i de mediu.

Art.12. APNPV are dreptul de a verifica aplicarea în practic? a tipului, intensit??ii ?i volumului tratamentelor/t?ierilor în fondul forestier na?ional ?i în vegeta?ia forestier? din afara fondului forestier na?ional de pe raza PNBV. Structurile silvice de administrare sunt obligate s? înainteze APNBV pentru avizare borderoul/planul de amplasare a t?ierilor de mas? lemnoas? de pe suprafa?a PNBV înainte de începerea noului an forestier iar în situa?iile când nu se constituie borderou, punerea în valoare ?i autorizarea exploat?rii se face cu acordul APNBV.

Art. 13. Amenajamentele silvice ?i silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât ?i pentru cel privat de pe raza PNPV, nu pot fi supuse aprob?rii decât cu avizul APNBV în scopul punerii în concordan?? cu PM al parcului. Pentru aceasta firma care efectueaz? lucr?rile de amenajare depune la APNBV o copie a carnetului de teren, ?i invit? la recep?ia lucr?rilor din teren un reprezentant al APNBV. Dup? avizarea lucr?rilor de teren, firma de amenajare înainteaz? administra?iei parcului o copie a listelor pentru conferin?a a II-a de amenajare cu cel pu?in 30 de zile înainte de desf??urarea acesteia. Autoritatea competent? pentru aprobarea amenajamentelor, invit? un reprezentant al APNBV la conferin?ele de amenajare ?i la comisiile de avizare.

Art. 14. (1) Pe raza PNBV activitatea de vân?toare este strict interzis?.
(2) Este interzis accesul pe teritoriul PNBV a persoanelor cu arme de vân?toare, f?r? acordul APNBV. Întrucât suprafa?a PNBV împarte dou? fonduri de vân?toare în câte dou? suprafe?e aflate în sudul respectiv nordul parcului, administratorii acestora au obliga?ia de a în?tiinta APNBV în timp util, înaintea desf??ur?rii activit??ilor de recoltare a vânatului desf??urate pe teritoriul celor dou? fonduri.
(3) Dac? vânatul r?nit în cursul ac?iunilor de recoltare a vânatului în vecin?tatea parcului intr? pe teritoriul parcului, acesta poate fi urm?rit ?i recoltat ?i pe teritoriul parcului, cu anun?area în prealabil a APNBV.
(4) Se interzice pescuitul în zona de conservare special?.

Art. 15. Ac?iunile de gospod?rire ?i monitorizare a vânatului, cele de protec?ie ale fondului piscicol de pe toat? suprafa?a parcului se organizeaz? în comun de c?tre personalul de specialitate din ocoalele silvice ?i APNBV.

Art. 16. În cazul producerii de fenomene de for?? major? (incendii, calamit??i, epizootii, focare de infec?ii etc.) institu?iile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea în?tiin??rii APNBV, care va participa activ la ac?iunile de alertare ?i mobilizare în vederea prevenirii ?i elimin?rii efectelor unor asemenea evenimente.

P??unat

Art. 17. Responsabilitatea exploat?rii p??unilor ?i fâne?elor din PNBV este în sarcina proprietarilor acestora (persoane fizice, asocia?ii de proprietari sau comunit??i).

Art. 18. Pe raza PNBV nu este permis accesul animalelor domestice apar?inând comunit??ilor, asocia?iilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul în localit??ile Coste?ti, B?rb?te?ti, Cheia, Stoene?ti, Horezu, B?ile Ol?ne?ti.

Art. 19. CS al PNBV avizeaz? studiile silvopastorale ce se întocmesc pe raza PNBV.

Art. 20. Este obligatorie respectarea num?rul maxim de animale domestice pe specii ?i categorii care intr? pe p??uni, conform studiilor silvopastorale ale fiec?rei p??uni ?i duratei optime de p??unat (din ultima decad? a lunii aprilie pân? în ultima decad? a lunii octombrie, Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru).

Art. 21. P??unatul se supune urm?toarelor reglement?ri:
(a)p??unatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al PNBV este reglementat prin Codul Silvic ?i Legea 31/2000 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contraven?iilor silvice, Legea 345/2006 privind modificarea ?i completarea O.U.G. 236/2000, Hot?rârea 748/2002 privind aprobarea Normelor privind protec?ia culturilor agricole, silvice ?i animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de c?tre vânat.

(b)pe p??unile situate în PNBV, p??unatul animalelor domestice se desf??oar? în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale ?i a studiilor de p??unat. De?in?torii legali ai p??unilor aduc la cuno?tin?a APNBV con?inutul caietelor de sarcini privind închirierea p??unilor. Administra?ia PNBV are dreptul de a verifica în teren ca num?rul de animale domestice pe p??uni s? fie conform capacit??ii de suport pentru animale a acestor p??uni, conform bonit??ii p??unilor prev?zute în studiile mai sus amintite.

(c)amplas?rile de stâne ?i ad?posturi pastorale, vor fi adaptate specificului montan ?i încadrate în peisaj; ele vor fi permise numai cu aprobarea APNBV;

(d)este interzis? amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor, lacurilor ?i în amonte de lacurile de acumulare; distan?a de amplasare va fi de minimum 50 m;

(e)se vor respecta intensitatea ?i durata optim? de târlire care este de 2-3 nop?i o oaie/m2 sau o vac?/6 m2 pe p??unile cu covor ierbos valoros ?i 4-6 nop?i pe p??unile de ?epo?ic? (Nardus stricta).

(f)num?rul admis de câini se stabile?te în limitele prev?zute de legisla?ia în vigoare (Legea nr. 103/1996 republicat?, Hot 748/2002, etc.). Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu s? se prezinte adeverin?a de vaccinare.

(g)trecerea prin fond forestier ?i trecerea la ap? se face cu respectarea reglement?rilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de p?dure.

(h)cosirea fâne?elor s? se efectueze la momentul optim (înflorirea gramineelor ?i leguminoaselor perene).

(i)c. p??unatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul PNBV;

(j)d. se permite p??unatul cu bovine ?i cabaline în Muntele Cacova, Muntele Piatra ?i Muntele Albu;

(k)e. p??unatul cu ovine este interzis în Poiana P?trunsa, Poiana Sc?ri?oara, Poiana Pahomie, Curm?tura din Oale.

Art. 22. APNBV ini?iaz? periodic studii pentru stabilirea capacit??ii de suport a p??unilor pe care le aduce la cuno?tin?? proprietarilor în vederea reglement?rii corespunz?toare a p??unatului.

Art. 23. APNBV monitorizeaz? activitatea de p??unat în PNBV pentru stabilirea impactului acestei activit??i asupra florei ?i faunei din parc ?i pentru stabilirea unor eventuale restric?ii în zonele afectate.

Cercetare ?tiin?ific?

Art. 24.
Cercetarea ?tiin?ific? în PNBV va urm?ri în principal realizarea scopurilor de conservare a biodiversit??ii ?i a peisajului PNBV ?i de dezvoltare/limitare a ecoturismului în zon?.

Art. 25. Activitatea de cercetare ?tiin?ific? pe teritoriul PNBV se desf??oar? cu acordul scris al APNBV, care sprijin? logistic, la solicitare ?i în m?sura posibilit??ilor, activitatea de cercetare.

Art. 26. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNBV ?i CS. În baza rezultatelor temelor de cercetare desf??urate în PNBV, acceptate ?i avizate de forurile ?tiin?ifice abilitate, APNBV propune m?surile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului, m?suri care se aprob? de c?tre CS.

Art. 27. În cazul temelor de cercetare dresf??urate pe teritoriul PNBV, se va încheia un contract cu cei care deruleaz? tema, contract care s? asigure accesul APNBV la rezultate în vederea utiliz?rii lor în activitatea de management a parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de c?tre p?r?i ?i sunt avizate de c?tre CS. Utilizarea rezultatelor se stabile?te prin contract, cu respectarea drepturilor de autor.

Art. 28. APNBV stabile?te m?surile necesare în vederea împiedic?rii distrugerii voite sau accidentale, a speciilor de flor? ?i faun? strict ocrotite de pe suprafa?a PNBV.

Art. 29. APNBV elaboreaz? un plan anual de cercetare ?tiin?ific? ?i stabile?te m?suri speciale de conservare a biodiversit??ii parcului, precum ?i de monitorizare a acesteia, care se supun spre aprobare CS.

Art. 30. Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar în natur? în cuprinsul PNBV ?i care nu au existat nici în mod natural pe suprafa?a PNBV) este interzis?.

Art. 31. Reconstruc?ia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ?tiintific avizat de APNBV.

Art. 32. În cazul apari?iei unor specii invazive de plante ?i animale, care pericliteaz? integritatea ecosistemelor se vor lua m?suri de stopare ?i eliminare a acestora pe baza documenta?iilor avizate de CS.

Activitatea speologic?

Art. 33.
(1) Activitatea speologic? se desf??oar? conform reglement?rilor legale în vigoare, cu acordul APNBV.

(2) Accesul în pe?terile de pe teritoriul PNBV se face cu acordul APNBV.

Turism, reguli de vizitare

Art. 34. În PNBV sunt permise activit??i de turism ?i de educa?ie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces în PNBV sunt în localit??ile Coste?ti (Bistri?a ?i Pietreni), B?rb?te?ti, Cheia ?i B?ile Ol?ne?ti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.

(2) Instituirea tarifelor ?i valoarea biletului de vizitare se stabile?te de c?tre APNBV cu aprobarea Consiliului ?tiin?ific ?i a autorit??ii na?ionale pentru arii protejate ?i se percepe la punctele de acces ?i control Bistri?a, Pietreni, B?rb?te?ti, Cheia ?i B?ile Ol?ne?ti, sau pe teritoriul parcului de c?tre personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitima?ie eliberat? de APNBV.

(3) Excep?ii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adres? scris? sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV c? presteaz? o activitate util? Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat p??uni în PNBV,
d. personalul APNBV ?i membrii Consiliului ?tiin?ific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direc?ia Silvic? Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activeaz? în PNBV,
g. împuternici?ii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe baz? de legitima?ie,
h. personal de la alte unit??i/institu?ii, cu delega?ie în interes de serviciu,
i. localnicii care de?in terenuri în PNBV ?i dovedesc cu acte de identitate faptul c? au domiciliul stabil într-una din localit??ile care de?in p??uni în PNBV,
j. c?lug?rii ?i c?lug?ri?ele de la m?n?stirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angaja?i de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legisla?ia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urm?toarele categorii de vizitatori:
a. copii între 7 ?i 14 ani,
b. elevi ?i studen?i, dac? dovedesc aceast? calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs,
c. pensionarii, dac? dovedesc aceast? calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permis? numai pe traseele turistice marcate cu semne conven?ionale (marcaje vopsite, cu band?, triunghi, cruce sau punct în culorile albastru, ro?u ?i galben, func?ie de traseu ?i încadrate cu alb) ?i pe traseele de alpinism marcate ?i pitonate ?i stabilite ca fiind accesibile în lista avizat? anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul APNBV.

(2) Abaterea de la traseele men?ionate la alineatul 1 este permis? pentru:
a. patrul?ri ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în ac?iuni de salvare, patrul?ri sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribu?iunilor de serviciu,
d. personal de înso?ire a animalelor la p??unat,
e. cercet?tori, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scris? de la APNBV,
f. voluntari angaja?i de APNBV, cu aprobare scris? de la APNBV,
g. participan?i la competi?ii, ac?iuni, tabere organizate în cazul în care prin programul ac?iunii s-a solicitat ?i motivat abaterea de la trasee ?i s-a aprobat de c?tre APNBV,
h. alpini?ti echipa?i, pentru accesul de la poteca turistic? marcat? la intrarea pe traseul de alpinism ?i pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipa?i, pentru acces la pe?teri, cu aprobarea scris? a APNBV.

Art. 38. Între?inerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice ?i de escalad? ?i amplasarea panourilor indicatoare ?i informative se fac numai cu aprobarea APNBV ?i, în cazul traseelor noi, dup? omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competi?ii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV ?i a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:

a. Camparea este permis? numai în locurile special amenajate ?i marcate în acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistri?ei, Poiana Sc?ri?oara, Poiana P?trunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stog?oare-tunel, Curm?tura Builei, Curm?tura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,

b. S?parea de ?an?uri în jurul corturilor sau utilizarea oric?ror materiale de origine vegetal? (cetin?, ferigi, mu?chi) sub corturi este interzis?,

c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în urm?toarele situa?ii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucreaz? pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situa?ia în care sarcinile primite o impun.

d. În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de c?tre administratorii terenului sau partenerii/împuternici?ii acestora în cazul în care se asigur? condi?ii minime de campare. Acest tarif se aduce la cuno?tin?? APNBV ?i se afi?eaz? obligatoriu în apropierea locului de campare de c?tre cei ce îl încaseaz?.

e. Camparea în condi?ii de bivuac este permis? peste noapte în cazuri de urgen??, f?r? aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:
a. focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire ?i stingere a incendiilor;
b. este strict interzis? defri?area vegeta?iei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzis? aprinderea focului în golul alpin ?i în fondul forestier, cu excep?ia locurilor special amenajate de c?tre administratorii terenului. În locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, în care nu se asigur? lemn de foc de c?tre administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul de?eurilor pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:

a. este interzis? abandonarea de?eurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turi?tii au obliga?ia de a evacua de?eurile pe care le genereaz? pe timpul vizit?rii parcului. De?eurile vor fi evacuate în afara parcului ?i se las? doar în locuri special amenajate pentru colectare;

b. gestionarii cabanelor ?i a locurilor de campare pentru care se percepe tax? de campare au responsabilitatea depozit?rii temporare a de?eurilor cu respectarea condi?iilor legale, astfel încât s? nu existe posibilitate de acces pentru câini ?i animale s?lbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporar? a de?eurilor sunt: Cantonul Silvic Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P?trunsa, Schitul Pahomie ?i Cabana Cheia;

c. responsabilitatea evacu?rii de?eurilor menajere provenite din activitatea cabanelor ?i a locurilor de campare revine administratorilor acestora;

d. pentru punctele de colectare a de?eurilor, APNBV, împreun? cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a de?eurilor.

Art. 43. Se interzice t?ierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneap?nului ?i ienup?rului.

Art. 44. Se interzice t?ierea, ruperea sau scoaterea din r?d?cini a arborilor, puie?ilor sau l?starilor, precum ?i însu?irea celor rup?i sau doborâ?i de fenomene naturale sau de c?tre alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale f?r? acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor ?i a oric?ror e?antioane de origine natural? de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de flor?, faun? roci ?i a oric?ror e?antioane de origine natural? se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul câinilor în PNBV este permis doar în condi?iile în care câinii sunt ?inu?i permanent în les? ?i cu achitarea tarifului de intrare pentru câini, având valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare câine st?pânii trebuie s? prezinte toate actele de dovad? a vaccin?rii. Forma?iile Salvamont ?i patrulele organizate cu scop de paz? pot utiliza în ac?iunile lor câini utilitari.

Art. 48. Perturbarea lini?tii în parc prin orice fel de mijloace (strig?te, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor este strict interzis?.

Art. 49. Este strict interzis? distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum ?i a pl?cilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzis? degradarea refugiilor, ad?posturilor, pode?elor, sau a oric?rei alte construc?ii sau amenaj?ri de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzis? dislocarea rocilor ?i pr?v?lirea acestora pe versan?i.

Art. 52. Utilizarea de detergen?i pentru sp?lare în apele curg?toare este interzis?.

Art. 53. APNBV monitorizeaz? turismul pe teritoriul PNBV, în vederea stabilirii impactului acestei activit??i asupra florei si faunei din parc ?i pentru stabilirea m?surilor de protec?ie ce se impun, inclusiv a celor de restric?ionare a accesului turi?tilor, dac? acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizeaz? combustibili fosili, în scopul practic?rii de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.

Serviciul Salvamont

Art. 55. Pe teritoriul PNBV func?ioneaz? forma?ia public? Salvamont Vâlcea care patruleaz? pe traseele turistice ?i intervin în caz de accidentare a turi?tilor afla?i în Masivul Buila-Vânturari?a pân? la posibilitatea asigur?rii permanen?ei în puncte fixe.

Art. 56. Membri echipelor Salvamont care ac?ioneaz? pe teritoriul PNBV au obliga?ia de a respecta toate prevederile stipulate de prezentul regulament privind conservarea biodiversit??ii.

Art. 57. APNBV colaboreaz? cu membrii echipelor Salvamont în ac?iunile de paz?/patrulare/interven?ie ?i de coordonare/supraveghere a voluntarilor pe diverse activit??i, organizate pe teritoriul parcului.

Art. 58. APNBV sprijin? logistic echipele Salvamont în limita posibilit??ilor ?i în cazuri de for?? major? (accidente grave).

Art. 59. (1) Competi?iile, manifest?rile de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun accesul pe teren în zona Parcului ?i taberele se organizeaz? doar cu asisten?a serviciilor publice Salvamont ?i cu avizul APNBV. Pentru ob?inerea acordurilor ?i a avizelor, programul acestor ac?iuni se trimite în scris la APNBV, care va solicita asisten?a serviciilor Salvamont ?i va emite aprobare scris? cu precizarea eventualelor excep?ii de la prevederile prezentului Regulament.

(2) Pe teritoriul PNBV cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu asisten?a serviciilor publice Salvamont ?i cu avizul APNBV, dac? acestea sunt organizate ?i conduse de instructori autoriza?i de Federa?ia Român? de Alpinism - Escalad? pentru alpinism sau de institu?iile abilitate pentru ghizi. Autoriza?ia va fi prezentat? o dat? cu cererea de organizare a ac?iunii.

Construc?ii

Art. 60.
În PNBV exist? urm?toarele cl?diri:

a. în proprietatea Regiei Na?ionale a P?durilor: Canton Silvic Între Râuri, Cabana Între R?uri II, Canton Silvic Prislop, Canton Silvic Comarnice, Canton Silvic (cabana) Cheia, centrele de colectare a fructelor Între Râuri ?i Prislop;

b. în proprietatea M?n?stirii Bistri?a: dou? biserici în Pe?tera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul);

c. în proprietatea M?n?stirii Arnota: dou? biserici ?i cl?dirile anexe m?n?stirii (incinta ?i ad?post pt. animale);

d. în proprietatea Schitului P?trunsa: 2 biserici ?i cl?dirile anexe (trapez?, buc?t?rie, magazie, 20 chilii, ad?posturi pt. animale);

e. în proprietatea Schitului Pahomie: o biseric? ?i cl?dirile anexe (trapez?-buc?t?rie, cas?, ad?post pt. animale);

f. în proprietatea Hidroelectrica: cl?direa hidrocentralei din punctul Între Râuri, cl?direa de între?inere a barajului de la Prislop;

h. în proprietatea Cozia Forest SA: cabana din punctul Între Râuri;

i. în proprietatea Prim?riei Coste?ti: stâna Arnota;

j. în proprietatea Ob?tii B?rb?te?ti: 2 stâni la Curm?tura Builei, stâna din Dosul Builei, stâna din Piatra, stâna din Cacova, stâna din Poiana “La V?c?rie”;

k. în proprietatea Ob?tii Cheia: stâna ?tevioara ?i stâna Oale;

l. proprietari priva?i: 2 case de vacan?? în zona P?trunsa;

m. ad?posturi: Piscul cu Brazi, La Troi??, Sc?ri?oara, Izvorul Priboiului.

Art. 61. Pe teritoriul PNBV, este interzis? realizarea de orice construc?ii, cu excep?ia celor de utilitate public?, care vor deservi activit??i de cercetare sau de administrare ?i gospod?rire a parcului.

Art. 62. Realizarea de construc?ii noi cu scop ?tiin?ific, ad?posturi necesare administr?rii ?i gospod?ririi parcului este permis? numai cu avizul CS al PNBV.

Art. 63. (1) Construirea de cabane/ad?posturi turistice sau realizarea oric?ror altor investi?ii în zonele stabilite pentru infrastructur? turistic? din PNBV sau în imediata vecin?tate a acestuia se va face doar dup? efectuarea studiului de impact, conform reglement?rilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra parcului. Documenta?iile se avizeaz? de c?tre APNBV, conform prevederilor OUG 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice, modificat? prin Legea 462/2001, OMMGA 1198/2005 ?i Legea 345/2006 ?i Legii 453/2001 pentru modificarea ?i completarea Legii 50/1991 privind autorizarea execut?rii lucr?rilor de construc?ii ?i unele m?suri pentru realizarea locuin?elor.

Finan?area activit??ilor

Art. 64.
Finan?area activit??ilor APNBV se poate asigur? din fonduri provenite din:
a. bugetul de stat sau al autorit??ilor locale;
b. bugetul stabilit prin contract între RNP-Romsilva ?i MMGA ;
c. activit??i proprii ?i din sistemul de tarife al APNBV;
d. proiecte întocmite de APNBV sau în colaborare cu alte organiza?ii/institu?ii ?i finan?ate prin programe locale, na?ionale sau interna?ionale,
e. subven?ii, dona?ii, sponsoriz?ri, contribu?ii, etc..

Capitolul 3

Sanc?iuni

Art. 65.
Înc?lcarea dispozi?iilor prezentului regulament atrage, dup? caz, r?spunderea contraven?ional?, penal?, material? sau civil? conform legisla?iei în vigoare.

Art. 66. Înc?lcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contraven?ii dac? faptele nu au fost s?vâr?ite astfel încât potrivit legii penale, s? constituie infrac?iuni.

Art. 67. Aplicarea prezentului Regulament se face de c?tre personalul APNBV. Personalul împuternicit s? aplice Regulamentul î?i va dovedi identitatea cu legitima?ii al c?ror format va fi popularizat în mass-media ?i pe panourile informative de la intr?rile în parc.

Capitolul 4

Dispozi?ii finale

Art. 68.
Prezentul regulament poate fi modificat de c?tre autoritatea public? central? pentru protec?ia mediului în baza avizului CMN, la propunerea APNBV în urma acordului CS.

Art. 69. Anexele nr. 1, 2 ?i 3 fac parte integrant? din prezentul Regulament.

Art. 70. Regulamentul va fi adus la cuno?tin?a publicului la toate punctele de acces ?i control men?ionate la art. 23.

Anexa 1
Descrierea limitelor Parcului National Buila-Bânturari?a
details...
Anexa 2
Zonarea intern? a Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
details...
Anexa 3
Harta Parcului Na?ional Buila-Vântuari?a
details...

Page made by Kogayon Association from
Environmental Administration Found project

Page translated by Daniela Sargu & Alan Kerslake