Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Capitolul “Turism, reguli de vizitare” din Regulamentul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a:

Art. 34. În PNBV sunt permise activit??i de turism ?i de educa?ie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.

Art. 35. Punctele de acces în PNBV sunt în localit??ile Coste?ti (Bistri?a ?i Pietreni), B?rb?te?ti, Cheia ?i B?ile Ol?ne?ti.

Art. 36. (1) Accesul/vizitarea PNBV se face doar în baza biletului de vizitare.
(2) Instituirea tarifelor ?i valoarea biletului de vizitare se stabile?te de c?tre APNBV cu aprobarea Consiliului ?tiin?ific ?i a autorit??ii na?ionale pentru arii protejate ?i se percepe la punctele de acces ?i control Bistri?a, Pietreni, B?rb?te?ti, Cheia ?i B?ile Ol?ne?ti, sau pe teritoriul parcului de c?tre personalul APNBV, persoane autorizate de APNBV, cu legitima?ie eliberat? de APNBV.
(3) Excep?ii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adres? scris? sau cu contract de voluntariat semnat de APNBV c? presteaz? o activitate util? Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat p??uni în PNBV,
d. personalul APNBV ?i membrii Consiliului ?tiin?ific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direc?ia Silvic? Rm. Vâlcea,
f. membrii serviciilor Salvamont care activeaz? în PNBV,
g. împuternici?ii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe baz? de legitima?ie,
h. personal de la alte unit??i/institu?ii, cu delega?ie în interes de serviciu,
i. localnicii care de?in terenuri în PNBV ?i dovedesc cu acte de identitate faptul c? au domiciliul stabil într-una din localit??ile care de?in p??uni în PNBV,
j. c?lug?rii ?i c?lug?ri?ele de la m?n?stirile sau schiturile de pe teritoriul PNBV,
l. ghizii de turism angaja?i de APNBV,
m. persoanele cu handicap, pentru care legisla?ia în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
(4) vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urm?toarele categorii de vizitatori:
a. copii între 7 ?i 14 ani,
b. elevi ?i studen?i, dac? dovedesc aceast? calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs,
c. pensionarii, dac? dovedesc aceast? calitate.
d. grupuri organizate mai mari de 10 persoane.

Art. 37. (1) Vizitarea PNBV este permis? numai pe traseele turistice marcate cu semne conven?ionale (marcaje vopsite, cu band?, triunghi, cruce sau punct în culorile albastru, ro?u ?i galben, func?ie de traseu ?i încadrate cu alb) ?i pe traseele de alpinism marcate ?i pitonate ?i stabilite ca fiind accesibile în lista avizat? anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul APNBV.
(2) Abaterea de la traseele men?ionate la alineatul 1 este permis? pentru:
a. patrul?ri ale personalului APNBV, membrilor CS sau altor persoane autorizate, în interes de serviciu,
b. membrii serviciilor publice Salvamont în ac?iuni de salvare, patrul?ri sau antrenamente,
c. personal silvic în exercitarea atribu?iunilor de serviciu,
d. personal de înso?ire a animalelor la p??unat,
e. cercet?tori, în cadrul temelor avizate de APNBV, cu aprobare scris? de la APNBV,
f. voluntari angaja?i de APNBV, cu aprobare scris? de la APNBV,
g. participan?i la competi?ii, ac?iuni, tabere organizate în cazul în care prin programul ac?iunii s-a solicitat ?i motivat abaterea de la trasee ?i s-a aprobat de c?tre APNBV,
h. alpini?ti echipa?i, pentru accesul de la poteca turistic? marcat? la intrarea pe traseul de alpinism ?i pentru retragerea din trasee.
i. speologi echipa?i, pentru acces la pe?teri, cu aprobarea scris? a APNBV.

Art. 38. Între?inerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice ?i de escalad? ?i amplasarea panourilor indicatoare ?i informative se fac numai cu aprobarea APNBV ?i, în cazul traseelor noi, dup? omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 39. Organizarea de excursii sau competi?ii de orice fel pe teritoriul PNBV se face numai cu aprobarea APNBV ?i a Serviciului Public Salvamont.

Art. 40. Camparea pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:
a. Camparea este permis? numai în locurile special amenajate ?i marcate în acest sens din zonele: amonte de Cheile Bistri?ei, Poiana Sc?ri?oara, Poiana P?trunsa, Poiana Pahomie, Cabana Cheia, Stog?oare-tunel, Curm?tura Builei, Curm?tura Comarnice, Cantonul Silvic Prislop,
b. S?parea de ?an?uri în jurul corturilor sau utilizarea oric?ror materiale de origine vegetal? (cetin?, ferigi, mu?chi) sub corturi este interzis?,
c. Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în urm?toarele situa?ii:
- pentru activitate de cercetare, cu aprobarea APNBV,
- pentru voluntarii care lucreaz? pe teritoriul parcului cu aprobarea APNBV, în situa?ia în care sarcinile primite o impun.
d. În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de c?tre administratorii terenului sau partenerii/împuternici?ii acestora în cazul în care se asigur? condi?ii minime de campare. Acest tarif se aduce la cuno?tin?? APNBV ?i se afi?eaz? obligatoriu în apropierea locului de campare de c?tre cei ce îl încaseaz?.
e. Camparea în condi?ii de bivuac este permis? peste noapte în cazuri de urgen??, f?r? aprinderea focului.

Art. 41. Aprinderea focului pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:
a. focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire ?i stingere a incendiilor;
b. este strict interzis? defri?area vegeta?iei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzis? aprinderea focului în golul alpin ?i în fondul forestier, cu excep?ia locurilor special amenajate de c?tre administratorii terenului. În locurile de campare din golul alpin sau cele din alte zone, în care nu se asigur? lemn de foc de c?tre administratori, se permite doar utilizarea primusului.

Art. 42. Regimul de?eurilor pe teritoriul PNBV se reglementeaz? astfel:
a. este interzis? abandonarea de?eurilor de orice fel pe teritoriul PNBV. Turi?tii au obliga?ia de a evacua de?eurile pe care le genereaz? pe timpul vizit?rii parcului. De?eurile vor fi evacuate în afara parcului ?i se las? doar în locuri special amenajate pentru colectare;
b. gestionarii cabanelor ?i a locurilor de campare pentru care se percepe tax? de campare au responsabilitatea depozit?rii temporare a de?eurilor cu respectarea condi?iilor legale, astfel încât s? nu existe posibilitate de acces pentru câini ?i animale s?lbatice. Locurile permise amenajate pentru depozitarea temporar? a de?eurilor sunt: Cantonul Silvic Între Râuri, Cantonul Silvic Prislop, Schitul P?trunsa, Schitul Pahomie ?i Cabana Cheia;
c. responsabilitatea evacu?rii de?eurilor menajere provenite din activitatea cabanelor ?i a locurilor de campare revine administratorilor acestora;
d. pentru punctele de colectare a de?eurilor, APNBV, împreun? cu proprietarii/administratorii, va stabili un program de evacuare a de?eurilor.

Art. 43. Se interzice t?ierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneap?nului ?i ienup?rului.

Art. 44. Se interzice t?ierea, ruperea sau scoaterea din r?d?cini a arborilor, puie?ilor sau l?starilor, precum ?i însu?irea celor rup?i sau doborâ?i de fenomene naturale sau de c?tre alte persoane.

Art. 45. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale f?r? acordul APNBV, a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor ?i a oric?ror e?antioane de origine natural? de orice fel din PNBV.

Art. 46. Colectarea de specii de flor?, faun? roci ?i a oric?ror e?antioane de origine natural? se poate face doar cu acordul scris al APNBV.

Art. 47. Accesul câinilor în PNBV este permis doar în condi?iile în care câinii sunt ?inu?i permanent în les? ?i cu achitarea tarifului de intrare pentru câini, având valoarea de 50% din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare câine st?pânii trebuie s? prezinte toate actele de dovad? a vaccin?rii. Forma?iile Salvamont ?i patrulele organizate cu scop de paz? pot utiliza în ac?iunile lor câini utilitari.

Art. 48. Perturbarea lini?tii în parc prin orice fel de mijloace (strig?te, pocnitori, folosirea de echipamente audio, etc.) pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor este strict interzis?.

Art. 49. Este strict interzis? distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum ?i a pl?cilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 50. Este strict interzis? degradarea refugiilor, ad?posturilor, pode?elor, sau a oric?rei alte construc?ii sau amenaj?ri de pe teritoriul parcului.

Art. 51. Este interzis? dislocarea rocilor ?i pr?v?lirea acestora pe versan?i.

Art. 52. Utilizarea de detergen?i pentru sp?lare în apele curg?toare este interzis?.

Art. 53. APNBV monitorizeaz? turismul pe teritoriul PNBV, în vederea stabilirii impactului acestei activit??i asupra florei si faunei din parc ?i pentru stabilirea m?surilor de protec?ie ce se impun, inclusiv a celor de restric?ionare a accesului turi?tilor, dac? acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 54. Accesul cu mijloace motorizate care utilizeaz? combustibili fosili, în scopul practic?rii de sporturi în afara drumurilor permise accesului public este interzis.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.