Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Studiu sedimentologic al z?c?mântului de calcar de la Bistri?a

Lucrarea de faţ? are ca tem? studiul rocilor carbonatice din z?c?mântul de la Bistriţa, din calcarele jurasice din Masivul Buila-Vânturariţa în sensul identific?rii posibilit?ţilor de valorificare economic? a acestora.

În sedimentarul Masivului Buila-Vânturariţa nu s-au f?cut pân? acum decât studii de
stratigrafie ?i paleontologie, abordarea sedimentologic? încercând s? aduc? lucruri noi în
cunoa?terea zonei.

Am încercat s? studiez calcarele din Masivul Buila-Vânturariţa prin analize
sedimentologice, specifice rocilor carbonatice, realizate pe un num?r mare de e?antioane
prelevate din Masivul Buila-Vânturariţa cu concentrare pe perimetrul z?c?mântului de calcar de la Bistriţa.

În primul capitol am f?cut o prezentare general? a cadrului geologic al regiunii studiate, în cel de-al doilea am expus pe scurt sistemele de referin?? ale clasific?rii rocilor carbonatice ?i a proceselor diagenetice, iar în cel de-al treilea capitol am prezentat succint metodele ?i tehnicile de laborator folosite (reacţii cromatice ?i amprente pe celuloid, catodoluminiscenţ?).

Urm?torul capitol ?i cel mai consistent este dedicat studiului petrologic ?i al proceselor
diagenetice. În efectuarea acestui studiu au fost luate în consideraţie petrofaciesurile, biofaciesurile ?i procesele diagenetice, încercând astfel s? se pun? un diagnostic facial ?i s? se reconstituie istoria diagenetic? a depozitelor sedimentare din cadrul acestora.

Mulţumesc domnului Prof. Dr. Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române ?i doamnei Lect. Dr. Cristina Panaiotu pentru sprijinul ?i îndrumarea acordate la realizarea lucr?rii.

Studiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdfStudiu_sedimentologic.pdf

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.