Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Satul B?rb?te?ti (racord traseele 7, 8) – Dealul Sili?tea – Poiana Sc?ri?oara (racord traseul 5) – Schitul P?trunsa (racord traseul 8) – Curm?tura Builei (racord traseele 7, 8, 11) – La Troi?? (racord traseul 5) – Valea Coste?ti (racord traseul 3)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
17.05 517.4 946.8 1552.9 1037.1 1882.3 -1452.8

Timp de mers :

  • vara : 5 – 5 ˝ h
  • iarna : nu se recomand? pe por?iunea Schitul P?trunsa – Valea Coste?ti

Locuri de ad?post : CRefugiul Sc?ri?oara, Schitul P?trunsa, Refugiul Curm?tura Builei, Refugiul La Troi??

Puncte de alimentare cu ap? : Poiana Sc?ri?oara, Schitul P?trunsa, Curm?tura Builei, La Troi??

Descriere : Este un traseu care are grad mare de dificultate, datorit? diferen?ei mari de altitudine (aproape 1000 m de urcat ?i 800 de coborât), care traverseaz? creasta Buila-Vânturari?a de la sud la nord, în partea median? a acesteia.

Traseul are ca punct de plecare Satul B?rb?te?ti, mai exact cap?tul satului, în dreptul ultimelor case, din acela?i punct cu traseele nr. 7 ?i nr. 8. Acestea din urm? urc? spre creast? pe Valea Ot?s?ului, pe când traseul de fa?? urc? pe interfluviul dintre Ot?s?u ?i Coste?ti.

Începutul traseului este marcat cu un stâlp indicator, de unde, urm?rind s?geata, travers?m Ot?s?ul pe o punte, apoi urc?m pe malul drept al acestuia pe o uli?? pân? sub coasta dealului. Urc?m pe deal, travers?m o p?dure de salcâmi ?i dup? 15 minute ajungem într-o zon? cu fâne?e, ferig? ?i pâlcuri de mesteceni. Poteca urc? pe coasta dealului, pe la marginea p?durii, pân? ajunge la un vâlcel, pe care urc? destul de abrupt pân? într-un t?p?an unde se afl? o mic? poian? înconjurat? de p?duri b?trâne de fag. Aici direc?ia se schimb? înspre nord-est, trecem pe lâng? un izvor, apoi printr-o viroag? ie?im din nou în muchie. De aici poteca este foarte larg?, f?r? probleme de orientare ?i urc? încet spre creasta întrez?rit? printre frunze. Dup? cca. o or? de la plecare ajungem într-o mic? ?a de unde se z?re?te în stânga drumul forestier care urc? din Pietreni pe Valea Morii, punct în care intersect?m limita Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a (marcat? cu p?trat ro?u cu chenar alb). Urc?m un mic vârf, iar dup? coborârea acestuia prin p?dure ajungem la drum într-o ?a, în dreptul unei rampe de înc?rcat lemne, punct unde intersect?m traseul cu nr. 5 (triunghi ro?u) care urc? din Pietreni (stâlp indicator). De aici în 5 minute de urcat pe muchie ajungem în Poiana Sc?ri?oara, por?iune comun? cu traseul nr. 5 ?i cu limita parcului na?ional. În Poiana Sc?ri?oara se afl? amenajat un spa?iu de campare, un refugiu, izvor, panou informativ.

De aici travers?m poiana înspre est pân? în culme, de unde ni se deschide o frumoas? priveli?te c?tre mun?ii Cozia ?i Nar??. Din culme schimb?m direc?ia spre nord, intr?m în p?dure ocolind ?i ajungem la zona stâncoas? pe care o ocolim pe o brân? pe la est. Dup? 100 m ajungem la o vale unde este o intersec?ie (indicator), de unde ne desp?r?im de traseul nr. 5 care merge spre creast? ?i Cabana Cheia. Continu?m prin p?durea de fag înspre est, relativ pe curbe de nivel spre Schitul P?trunsa. Travers?m 4 v?i mici f?r? probleme ?i ajungem la a 5-a, de unde coborâm mai accentuat pân? într-o poian? (Poiana Bulzului) unde se v?d resturile unui vechi ad?post. Din partea inferioar? a poienii traseul î?i reia direc?ia spre est, traverseaz? o mic? muchie ?i ajunge la o intersec?ie marcat? cu indicator, de unde coboar? în dreapta spre B?rb?te?ti traseul nr. 7 marcat cu cruce albastr?. Urc?m p?strând aceea?i direc?ie ?i dup? cca. 100 m ajungem într-o muchie unde se afl? o cruce de marmur? alb? ?i o alt? intersec?ie (acela?i traseul nr. 7, de ast? dat? urc? în stânga spre Curm?tura Builei). De aici mai avem de trecut o singur? vale (coborâm prin poieni, apoi prin p?durea de fag, travers?m albia pietroas? a pârâului ?i urc?m pân? ie?im în poian?), cea a Ot?s?ului ?i ajungem la Schitul P?trunsa. Trecem printre primele chilii ?i ajungem într-o culme de unde se vede biserica nou? ?i celelalte cl?diri. Aici intersect?m traseul nr. 8 (indicator) marcat cu cruce ro?ie, care urc? tot din B?rb?te?ti ?i continu? pân? în Satul Cheia. La 50 m sud de indicator se afl? un panou informativ, iar la 100 m de coborât prin poian? înspre vest se afl? un spa?iu de campare amenajat. Tot aici se g?se?te ?i izvor.

Din dreptul indicatorului de la P?trunsa traseul urc? prin fâne?e înspre nord, trece pe lâng? o chilie ?i ajunge în muchie în dreptul unei alte chilii, pentru ca dup? 15-20 minute de la plecarea din poian? s? ajungem la baza unei stânci. Traseul o ocole?te prin stânga ?i ajunge dup? cca. 100 m în dreptul Casei de Piatr?, o frumoas? arcad? de calcar între dou? stânci. Continu?m tot prin stânga stâncii pân? o ocolim ?i ie?im din nou în muchie. Dup? scurt timp de mers pe muchie ie?im din p?durea de fag în golul alpin. De aici direc?ia se schimb? înspre vest. Dac? pân? aici poteca este clar?, de aici încolo aceasta se pierde pe pantele înierbate ale Muntelui Albu. Marcajul este aplicat destul de des, îns? pe stânci, uneori la nivelul solului. Ca punct de reper lu?m crucea de lemn aflat? pe un antevârf al muchiei din fa??. Urc?m oblic panta înierbat? având în permanen?? crucea sus în dreapta pân? ajungem în muchie, în dreptul unor stânci ceva mai mari, loc de unde ni se deschide priveli?te spre Curm?tura Builei ?i Vf. ?ucla. Din muchie travers?m în dreapta pe versant, pe l?s?torile oilor pân? ajungem într-un vâlcel abrupt ?i pietros, în care reg?sim poteca. Travers?m vâlcelul ?i printr-o mic? strung? intr?m pe o brân? în valea ce coboar? din Curm?tura Builei. Coborâm pân? la firul v?ii, îl travers?m un pic mai sus de marginea p?durii de molid ?i urc?m înspre vest prin dreapta unui vâlcel. Îl travers?m ?i pe acesta si ajungem la un indicator unde întâlnim din nou traseul nr. 7 marcat cu cruce albastr?. De aici pân? în Curm?tura Builei (1450 m), cele dou? trasee urc? împreun?: urc?m pu?in, de data asta prin stânga vâlcelului, îl travers?m în dreptul unui izvor cu jgheaburi pt. ad?pat animalele ?i urc?m pe versant 15 minute înspre nord pân? la refugiul din Curm?tura Builei, trecând pe lâng? un alt izvor. În Curm?tura Builei se afl? un refugiu d?r?p?nat ?i o stân? reconstruit? recent, unde pot înnopta 5-6 persoane în perioada în care nu e ocupata de ciobani. Tot aici g?sim ?i un stâlp indicator ce marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 11, traseul de creast? marcat cu punct ro?u.

Din Curm?tura Builei coborâm 10 minute spre nord-vest de cealalt? parte a crestei ?i ajungem la intersec?ia cu traseul nr. 5 (indicator) în punctul numit La Troi??. Aici se afla un mic refugiu închis pe trei laturi ?i un izvor cu ap? rece la baza unei stânci. De aici pornim înspre vest, pe potec? marcat? ?i cu triunghi ro?u ?i dup? 15 minute ajungem la o nou? intersec?ie marcat? cu stâlp indicator, de unde p?r?sim traseul nr. 5. Coborâm în dreapta pe un vechi drum abrupt de tractor în serpentine strânse prin p?durea tân?r? de fag. Dup? 20 minute ajungem la firul v?ii, coborâm pe aceasta ?i dup? 5 minute ajungem la un drum mai larg, înierbat. Pornim pe acesta în dreapta, pe versantul drept al v?ii, ocolim în dreapta muchia printr-o serpentin? larg? ?i dup? 15 minute ajungem într-o alt? vale, în dreptul unui observator (loc de ad?post pe vreme rea). Coborâm în continuare pe drum ?i printr-o serpentin? ajungem în vale, pe care o urm?m pân? în drumul principal din Valea Prislop (Coste?ti). Ajungem în vale dup? ce trecem un pod închis cu barier?, în dreptul unei cl?diri din lemn (centru de colectare fructe de p?dure). Aici intersect?m traseul nr. 3 (indicator), marcat cu triunghi galben, care urc? din Pietreni pe Valea Coste?ti.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.