Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea Arnota – Bistri?a

A fost ctitorit? de Matei Basarab în anii 1633-1634, cu hramul „Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavriil”, pe temelia unei biserici mai vechi. Pridvorul cu turla i-a fost ad?ugat de c?tre Constantin Brâncoveanu, la începutul domniei lui, o dat? cu repara?iile, în anii 1705-1706. Tot el îi reconstruie?te catapeteasma, o adevarat? oper? de art? sculptural?, în stil brâncovenesc (din 1913 se afl? la muzeul de art? brâncoveneasc? de la Mogo?oaia) ?i renoveaz? pictura, f?r? s? o înlocuiasc? pe cea original?.

Biserica m?n?stirii este o construc?ie mic?, cu o linie simpl? ?i sobr?, fiind realizat? dup? un plan trilobat, cu abside poligonale ?i pridvor deschis. Deasupra naosului este a?ezat? o turl? înalt?, iar pe pridvor este o alt? turl? mai mic?, cea din timpul lui Brâncoveanu. Fa?adele au fost împ?r?ite, cu ajutorul unui brâu din c?r?mid? aparent?, în dou? registre: cel inferior, în care se observ? frumoase firide rotunjite, ?i cel superior, în care s-au realizat ocni?e adâncite. Pere?ii ?i turlele sunt înfrumuse?ate cu ornamente din c?r?mid? aparent?. Renovarea bisericii s-a f?cut între anii 1852-1856, de c?tre domnitorul Barbu ?tirbei, care a d?râmat chiliile vechi din vremea lui Matei Basarab, deja ruinate, ?i a ridicat alte cl?diri, dup? planul unor arhitec?i str?ini.

În pronaosul bisericii actuale se afl? dou? morminte: mormântul lui Matei Basarab, mort la 9 aprilie 1654, îngropat mai întâi la Târgovi?te ?i adus apoi la Arnota, dup? r?scoala seimenilor, ?i mormântul lui Danciu vel-vornic, tat?l lui Matei Basarab, fost o?tean al lui Mihai Viteazul, c?zut în timpul luptelor din Transilvania la Turda, înmormântat în anul 1604 la Alba-Iulia, r?m??i?ele lui p?mânte?ti fiind aduse la Arnota în 1648.

Aceast? frumoas? m?n?stire, prin pictura, arhitectura ?i sculptura sa, poate fi considerat? unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ?i de art? religioas? din ?ar?.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.