Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Regulament de organizare ?i func?ionare

Regulament de organizare ?i func?ionare al Consiliului Consultativ al Administra?iei PNBV, adoptat în ?edin?a din data de 29.11.2007.

Regulament_CC_PNBV.pdfRegulament_CC_PNBV.pdfRegulament_CC_PNBV.pdf

Func?ionare ?i atribu?ii

Ordinul MMGA nr. 568/2006

Art. 2. Consiliului Consultativ al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a func?ioneaz? ca organism consultativ al Structurii de Administrare a Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, în baza unui regulament de organizare ?i func?ionare propriu.

Art. 3. Consiliului Consultativ este format din reprezentan?i ai persoanelor juridice propuse de c?tre Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a ?i agreate de conducerea institu?iilor nominalizate în prezentul ordin.

Art. 4. Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a are obliga?ia de a furniza membrilor Consiliului Consultativ toate informa?iile cu privire la problemele intervenite în administrarea parcului, în vederea exprim?rii unui punct de vedere.

Art. 5. Administra?ia Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordonan?a de urgen?? nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice

Art. 19. (2) Pe lâng? structurile de administrare special constituite se înfiin?eaz? consilii consultative de administrare, alc?tuite din reprezentan?i ai institu?iilor, organiza?iilor economice, organiza?iilor neguvernamentale, autorit??ilor ?i comunit??ilor locale, care de?in cu orice titlu suprafe?e, bunuri sau au interese în permetrul ori în vecin?tatea ariei naturale protejate ?i care sunt implicate ?i interesate în aplicare m?surilor de protec?ie, în conservarea ?i dezvoltarea durabil? a zonei.
(3) Componen?a ?i regulamentul de organizare ?i func?ionare a consiliilor consultative de administrare se propun de c?tre administra?ia ariei naturale protejate ?i se aprob? de Agen?ia Na?ional? pentru Arii Naturale Protejate.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.