Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Activit??i curente

DeschideInchide

Marcarea limitelor parcului
Marcarea traseelor turistice
Întâlniri ale consiliilor ?tiin?ific ?i Consultativ ale parcului
Patrul?ri în vederea combaterii braconajului
Patrul?ri în zonele cu circula?ie turistic?
în special la sfâr?it de sapt?mân? sunt organizate patrule, de multe ori împreun? cu Salvamontul, pentru prevenirea accidentelor montane ?i reducere a impactului negativ al turismului montan.
Igieniz?ri
sunt f?cute în permanen?? în zonele intens circulate : Cheile Bistri?ei, Valea Prislop, Poiana Sc?ri?oara, P?trunsa, Pahomie, Cabana Cheia, Curm?tura Builei.
Supravegherea/monitorizarea parcului
monitorizarea circula?iei turistice, observa?ii flor?/faun?, participarea la evenimentele din parc (hramurile m?n?stirilor ?i schiturilor).
Monitorizarea/controlul explat?rilor forestiere
patrul?ri ?i controale în parchetele forestiere de pe raza parcului ?i a rampelor de înc?rcare, în vederea verific?rii respectarii zon?rii interioare a parcului, a amenajamentelor silvice ?i a legislatiei în domeniu.
Educa?ie ecologic?
derul?m mai multe programe de educa?ie ecologic? în ?colile din zona parcului si din jude?.
Informare ?i con?tientizare public?
numeroase întâlniri cu autorit??ile locale, comunit??ile locale, proprietarii de terenuri ?i administratorii acestora, participare la toate evenimentele locale: simpozioane locale, dezbateri publice, manifest?ri culturale ?i religioase. Au fost distribuite pliante, bro?uri ?i postere de prezentare a parcului,
Cercetare
Cercetarea ?tiin?ific? s-a desf??urat în permanen??, în colaborare cu cercet?torii din Asocia?ia Kogayon ?i pân? în prezent s-a concretizat în 2006 prin completarea listelor speciilor ?i habitatelor de pe pagina web a Ministerului Mediului ?i Gospod?ririi Apelor, în vederea propunerii Sitului de Importan?? Comunitar? P.N. Buila-Vânturari?a, parte a Re?elei Ecologice Europene Natura 2000 ?i prin publicarea unor lucr?ri, altele fiind în curs de desf??urare:
Lucr?ri publicate:
  • MANTA Nicolae (2006) - Premise pentru dezvoltarea unui turism durabil in zona Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, lucrare de licen??, Facultatea de Biologie, Catedra de Ecologie, Universitatea Bucure?ti;
  • MU?AT Ana Maria (2006) – Analiza sedimentologic? a calcarelor din masivul Buila – Vânturari?a, reconstituiri paleoambientale, lucrare licen??, Facultatea de Geologie ?i Geofizic?, Universitatea Bucure?ti;
  • PANI?OAR? Nicoleta – Managementul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, lucrare licen??, Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru Harret Bucure?ti.
  • STAMA Ana Maria (2006) – Schimb?ri ale mediului înconjur?tor in ultimii 10 ani in Masivul Buila-Vânturari?a, lucrare master, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucure?ti;
  • STOICAN, Florin (2006) – Research for the development knowledge on Buila-Vânturari?a Na?ional Park geodiversity, Anuarul Institutului Geologic al României, Vol 74, Bucure?ti
  • VOINEA Raluca (2006) – Studiu de evaluare a peisajului în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a, lucrare master, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucure?ti;
  • VOINEA Raluca (2005) – Masivul Buila Vanturarita-Studiu fizico -geografic cu privire speciala asupra florei, lucrare de licen??, Facultatea de Geografie, Universitatea Bucure?ti;

Lucr?ri în curs:
  • DRAGU Anca – Studii asupra ecosistemelor subterane si a interrelatiilor cu cele edafice – tem? de cercetare, Institutul de Speologie Emil Racovita Bucure?ti;
  • HUIDU Monica – Studiu ecologic asupra carabidelor (Carabidae-Coleoptera) din Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a, lucrare de doctorat, Facultatea de ?tiin?e, Universitatea din Pite?ti;
  • STOICAN Florin – Studiul geologic al rocilor carbonatice din Masivul Buila-Vânturari?a, contribu?ie la cunoa?terea geodiversit??ii Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a, lucrare de doctorat, Facultatea de Geologie ?i Geofizic?, Universitatea Bucure?ti;
Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.