Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea Bistri?a – Coste?ti
Ctitorie a boierilor Craiove?ti, banul Barbu ?i fra?ii s?i Pârvu, Danciu ?i Radu, m?n?stirea Bistri?a dateaz? din jurul anului 1490. Biserica actual? este construit? în stil neogotic, cu dimensiuni generoase, având aspect de catedral?.
...
Biserica Bolni?a – Bistri?a
Din ctitoria Craiove?tilor, ast?zi se mai p?streaz? doar bisericu?a Bolni?ei (1520-1521), o construc?ie modest? (11 x 4 m), din piatr? (bolovani de râu) ?i pe alocuri c?r?mid?, de tip nav?, f?r? turl?, acoperit? cu ?i??. Biserica are un naos p?trat, cu altarul rotunjit în interior, f?r? pronaos. Bolta este de form? cilindric? ?i f?r? turl? (indiciu de vechime mare – asem?nare cu Cotmeana).
...
Biserica Ovidenia - Pe?tera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul) – Bistri?a
Cel mai vechi monument istoric aflat în Pe?tera Liliecilor este bisericu?a Ovidenia. Se presupune c? prima biseric? din pe?ter? a fost ridicat? la sfâr?itul secolului al XIII-lea, aceasta ruinându-se în secolul al XIV-lea, când c?lug?rii au p?r?sit pe?tera ?i au construit biserica Bolni?a, în vremea egumenului de la Tismana.
...
Schitul P?pu?a – Bistri?a
Biserica a fost zidit? în 1712, ctitorit? de c?lug?rii bistri?eni care îl aveau în frunte pe egumenul ?tefan. Ace?tia au închinat-o Sfântului Grigore Decapolitul. Zugr?veala din aceea?i epoc?, a fost f?cut? cu cheltuiala unor membri ai familiei Brâncoveanu.
...
M?n?stirea Arnota – Bistri?a
A fost ctitorit? de Matei Basarab în anii 1633-1634, cu hramul „Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavriil”, pe temelia unei biserici mai vechi. Pridvorul cu turla i-a fost ad?ugat de c?tre Constantin Brâncoveanu, la începutul domniei lui, o dat? cu repara?iile, în anii 1705-1706. Tot el îi reconstruie?te catapeteasma, o adevarat? oper? de art? sculptural?, în stil brâncovenesc (din 1913 se afl? la muzeul de art? brâncoveneasc? de la Mogo?oaia) ?i renoveaz? pictura, f?r? s? o înlocuiasc? pe cea original?.
...
Schitul 44 Izvoare – Pietreni
Cunoscut ?i sub numele de Schitul de sub Piatr?, schitul a fost construit de c?tre egumenul ?tefan al m?n?stirii Bistri?a, în anul 1701, fiind metoc al acestei m?n?stiri.
...
M?n?stirea P?trunsa – B?rb?te?ti
Schitul are hramul „Cuvioasa Paraschiva”, de la numele mamei episcopului Climent. Acest schit a fost construit în 1740 de c?tre Episcopul Climent al Râmnicului, în amintirea faptului c? aici a fost n?scut de mama sa Paraschiva Modoran din Pietrarii de Jos, fugar? peste munte de frica unei invazii turce?ti, ad?postindu-se la poalele Muntelui Buila, în locul numit ast?zi P?trunsa.
...
Schitul Pahomie - Cheia
Din pisania actual? a schitului rezult? c? întemeietori sunt Pahomie monahul ?i Sava Haiducul, în anul 1520, justificându-se numele de Schitul Pahomie de la Izvorul Frumos.
...
Obiective turistice cultural-istorice în zona adiacent? Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
Obiective turistice cultural-istorice în zona adiacent? Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.