Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Ordonan?? de urgen?? nr. 57 din 20 iunie 2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ?i faunei s?lbatice


Având în vedere necesitatea ?i urgenţa compatibiliz?rii depline a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul protecţiei naturii ?i ţinând cont de faptul c? prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea p?s?rilor s?lbatice ?i ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale ?i a speciilor de flor? ?i faun? s?lbatice trebuie transpuse în legislaţia naţional?, iar pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 348/81 privind regulile comune pentru importul produselor derivate din balene sau din alte cetacee, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.254/91 privind interzicerea utiliz?rii capcanelor de picior ?i a importului de bl?nuri ?i produse obţinute din animale capturate prin utilizarea capcanelor de picior sau a altor tipuri de capcane care nu sunt conforme cu standardele internaţionale ?i a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de flor? ?i faun? s?lbatic? prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, trebuie creat cadrul instituţional ?i sancţiunile pentru înc?lcarea prevederilor conţinute în acestea.

Având în vedere c? potrivit angajamentelor asumate de România prin documentul de
poziţie complementar - capitolul 22 "Mediu", pentru domeniul "protecţia naturii" nu exist? perioade de tranziţie, transpunerea ?i implementarea prevederilor comunitare trebuind s? fie depline la data ader?rii,
luând în considerare faptul c? statelor membre le sunt aplicate sancţiuni în cazul
transpunerii incomplete sau al implement?rii neconforme a prevederilor comunitare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicat?, Guvernul României adopt? prezenta ordonanţ? de urgenţ?.

02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf02-OUG_57-2007_-_Regimul_ariilor_naturale_protejate.pdf

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.