Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Realizate

DeschideInchide

Por?ile Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a: natur? ?i spiritualitate
proiect implementat de Asocia?ia Kogayon

Perioada de derulare: iulie 2006 – aprilie 2007
Beneficiari: Administra?ia P.N. Buila-Vânturari?a, comunit??ile locale, turi?tii
Finan?ator: Funda?ia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc ?i Asocia?ia de Ecoturism din România (16.044 lei), Consiliul Jude?ean Vâlcea(5.000 lei)
Valoare: 35.429 lei
Parteneri: Administra?ia P.N. Buila-Vânturari?a, C.J. Vâlcea, Consiliul Local al Comunei Coste?ti, Asocia?ia Depresiunii Horezu, Agen?ia de Turism Econatur Travel Rm. Vâlcea.

Obiective:
 • Amenajarea ?i promovarea unui traseu ecoturistic în Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a
 • Realizarea a 3 sesiuni de training în tehnicile practic?rii ecoturismului ?i agroturismului destinat locuitorilor Comunei Coste?ti

  Realiz?ri:
 • Amenajarea unui traseu de ecoturism în parc:
  • Marcarea a 3 por?iuni din traseele turistice din parc:
  • traseul 1 – triunghi albastru – por?iunea Bistri?a – Între Râuri
  • traseul 3 – triunghi galben – por?iunea Pietreni – Târnicior
  • traseul 4 – cruce albastr? – Valea Târnicior – integral
  • Confec?ionarea ?i amplasarea a 10 stâlpi pentru s?ge?i informative
  • Confec?ionarea ?i amplasarea a 10 panouri informative (3 - 1,5x1 m ?i 7 – 60x70 cm)
 • Editarea a dou? h?r?i turistice ale traseului
 • Promovarea traseului:
  • editarea ?i tip?rirea a 200 postere A2 ?i 2.000 pliante român?-englez?
  • promovarea traseului prin pagina web www.kogayon.ro
  • promovarea traseului prin organizarea de întâlniri, articole în presa local?, emisiuni TV, particip?ri la târguri de turism, simpozioane, etc.
  • conceperea unui program turistic pt. promovarea traseului Realizarea unor sesiuni de instruire pentru localnicii din Coste?ti în domeniul ecoturismului.
 • Realizarea a 3 sesiuni de training în tehnicile practic?rii ecoturismului ?i agroturismului destinat locuitorilor Comunei Coste?ti
 • Implementarea Re?elei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a ?i realizarea Planului de Management al parcului

  proiect implementat de Asocia?ia Kogayon

  Perioada de derulare: octombrie 2006 – decembrie 2007

  Beneficiari: Administra?ia P.N. Buila-Vânturari?a, comunit??ile locale, turi?tii

  Finan?atori: Administra?ia Fondului pentru Mediu (80%) ?i R.N.P. Romsilva (10%)

  Valoare: 304.500 lei Parteneri: Administra?ia P.N. Buila-Vânturari?a

  Realizat:

 • Implementarea Re?elei Ecologice Europene NATURA 2000 pe teritoriul Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a: studii ?i cercet?ri în domeniul florei ?i faunei Masivului, identificarea speciilor protejate ?i a habitatelor prioritare, m?sur?tori GPS pentru delimitarea habitatelor, realizarea de materiale cartografice tematice;

 • Punerea bazelor infrastructurii Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a:
  • Revizuirea re?elei turistice
  • Marcarea traseelor turistice din parc ?i care tranziteaz? parcul - peste 250 km trasee
  • Amplasarea a 58 stâlpi cu s?ge?i indicatoare la capetele ?i intersec?iile traseelor
  • Consolidarea potecilor ?i montarea de balustrade de sus?inere în locurielpericuloase
  • Amenajarea a 7 spa?ii campare (panou informativ, container pentru gunoi, mas? cu b?nci, vatr? de foc)
  • Repararea a 3 refugii turistice
  • Amenajarea celor 6 intr?ri în parc (panou informativ, container pentru gunoi)
  • Editarea h?r?ii turistice a parcului ?i a ghidului turistic al acestuia
  • Igienizarea zonelor cu circula?ie turistic? intens?
 • Campanie de informare ?i con?tientizare public? referitoare la statutul de parc na?ional, conservarea biodiversit??ii ?i managementul mediului
  • Realizarea paginii web a parcului
  • Editare-tip?rire publica?ii: 13 panouri, 1.000 postere, 5.000 bro?uri, 10.000 pliante, 2.000 chestionare, 5.000 bilete
 • Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
  l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.