Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

M?n?stirea Bistri?a (racord traseul 1) - M?n?stirea Arnota – Vârful Arnota (1183m) – ?aua Târnicior (racord traseul 4) – Vârful Prislop (racord traseul 3 apoi comun) – Vârful Netedu (1757 m) (racord traseul 17, apoi comun) – Vârful Lespezi (1822 m) – Vârful Govora (1958 m) – ?aua Zmeuret (racord cu traseul crestei principale a Mun?ilor C?p??ânii)

Lungime real?
(km)
Altitudine start
(m)
Altitudine final?
(m)
Altitudinea maxim?
(m)
Amplitudine
Alt max - Alt min
(m)
Diferen?? nivel pozitiv?
(m)
Diferen?? nivel negativ?
(m)
19.82 535.7 1951.7 1951.7 1415.5 2151.2 -744.6

Timp de mers :

  • vara : 9-10 h
  • iarna : nu se recomand? decât pe por?iunea Bistri?a – Vf. Arnota

Locuri de ad?post : M?n?stirea Arnota, Stâna Arnota, Cantonul Gura Plaiului, Stâna Netedu, Refugiul Lespezi

Puncte de alimentare cu ap? : M?n?stirea Arnota, Stâna Arnota, Stâna Netedu, Stâna Lespezi

Descriere : Acest traseu traverseaz? creasta Masivului Buila-Vânturari?a prin Vârful Arnota ?i face leg?tura cu creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii prin interfluviul dintre râurile Bistri?a ?i Coste?ti. Este un traseu lung ?i dur, mai ales în partea de mijloc a sa (?aua Târnicior – Plaiul Netedu), unde poteca este greu de distins, cu mult? vegeta?ie arbustiv?, în special în zonele cu foste exploat?ri forestiere.

Traseul are punctul de pornire comun cu cel al traseului nr. 1, la poarta M?n?stirii Bistri?a. Dup? 200 m de la pornire se ajunge la o intersec?ie marcat? cu stâlp indicator, se traverseaz? pe punte Râul Bistri?a, se merge în amonte 100 m pe malul stâng al acestuia ?i în 5-10 minute de urcu? pe poteca de lâng? gardurile gr?dinilor se ajunge la Schitul P?pu?a (panou informativ). De aici se urc? prin p?dure înspre nord-est, se atinge într-o serpentin? drumul care urc? din Bistri?a spre cariera de calcar ?i M?n?stirea Arnota, se mai traverseaz? de dou? ori acela?i drum ?i se ajunge dup? 45 minute – o or? de la plecare la poarta M?n?stirii Arnota (stâlp indicator). De aici se poate urca fie înspre vest pe la m?n?stire (panou informativ) ?i apoi înspre nord prin livada m?n?stirii pân? la drum, fie direct pe drum. Dac? alegem varianta drumului, dup? 100 m se ajunge la o intersec?ie de unde urc?m pe varianta din stânga (tot înainte se ajunge în carier?). Drumul trece de o serpentin? ?i ajunge la islazul (gol alpin) Muntelui Arnota. Se mai merge 300 m pe drum pân? în dreptul unei v?i, de unde traseul cote?te în stânga spre golul alpin. Traseul face o bucl? larg? înspre vest (poate fi t?iat? direct pe vale) printre doline, se întoarce pe versant ?i ajunge într-o mic? ?a, între dou? doline, de unde se vede stâna. De aici se urc? direct pân? în culme, pentru ca apoi traseul s-o urmeze, la început pe islaz, iar pe ultima por?iune prin p?dure pân? într-o mic? poieni??, pe Vârful Arnota (1183 m) (stâlp indicator).

Din vârf traseul coboar? abrupt spre nord, pe versantul stâncos ?i împ?durit al Muntelui Arnota. Coborârea este grea doar la început, pân? se trece de calcare. De la baza versantului stâncos calcaros se coboar? pe muchie, prin p?duri tinere de fag, pierzând încet altitudine pân? într-o mic? ?a, foarte aproape de Valea Râului Coste?ti – ?aua Târnicior, de unde se z?re?te golul alpin din Muntele Cacova. Aici se afl? un castel de ap? al amenaj?rii hidroelectrice ?i un stâlp indicator. De aici se poate coborî rapid fie în Valea Coste?ti (100 m), fie în Valea Bistri?a (15-20 minute).

De aici traseul urc? pe muchie înspre nord, având în stânga p?duri tinere de fag, iar în dreapta planta?ii de r??inoase. La început poteca este foarte bun? ?i dup? circa o or? de mers se ajunge într-o ?a, la poalele unui versant cu fagi seculari. Se urc? versantul pân? în culme, deasupra unei exploat?ri forestiere, punct de unde se deschide ?i priveli?tea c?tre versantul nord-vestic al crestei Buila-Vânturari?a. De aici poteca nu mai este atât de clar?, uneori pierzându-se în l?st?ri?uri. Orientarea nu este îns? dificil?, continuarea traseului f?cându-se tot pe muchie. Se ocole?te exploatarea forestier? prin partea superioar? pân? se ajunge coborând într-o alt? ?a, unde se intersecteaz? un drum de tractor ce coboar? de-o parte ?i de alta a crestei. În Valea Coste?ti se poate coborî într-o jum?tate de or? pân? în dreptul Izvorului Larg, la nord de Cantonul Silvic Prislop. Traseul nostru continu? prin vestul muchiei înspre nord ?i urc? pe un drum forestier având de-o parte (stânga) exploatarea silvic?, de cealalt? crâng tân?r de fag. Pe m?sur? ce urc?m, drumul de tractor devine tot mai greu de distins, se intr? într-o p?dure de amestec mult mai b?trân?. La un moment dat drumul se termin? dar se continu? cu o potec? firav? care urc? oblic spre culmea din fa??. Când se ajunge la acea culme secundar?, se urc? pe ea înspre dreapta pân? în muchia principal? ?i se ajunge într-un mic platou împ?durit, imediat sub Vârful Prislop (1339 m). În 5-10 minute se urc? pe vârf, de unde se coboar? rapid într-o mic? ?a, la marginea unei alte exploat?ri silvice, de aceast? dat? pe versantul dinspre Valea Coste?ti. În ?a se afl? ?i un indicator, care marcheaz? intersec?ia cu traseul nr. 3, marcat cu triunghi galben, care urc? din Satul Pietreni pe Valea Coste?ti. Din acest punct, cele dou? trasee merg împreun?. Tot de aici sc?p?m ?i de s?lb?ticia p?durii ?i continu?m pe muchie pe drum forestier. Dep??im exploatarea silvic?, travers?m p?duri seculare de fag ?i dup? circa jum?tate de or? ajungem la p?durea de molid de unde imediat ajungem la golul alpin în punctul Gura Plaiului (1430 m). Cu foarte pu?in înainte de ie?irea în golul alpin, se ramific? din drumul principal un altul care coboar? u?or spre dreapta pân? la un mic canton, p?strat în condi?ii foarte bune, loc de ad?post pe vreme rea. De la ie?irea în golul alpin marcajele sunt aplicate pe pietre, de cele mai multe ori la nivelul solului, îns? orientarea este foarte u?oar?, netrebuind decât s? urm?m linia muchiei.

Din ?aua Gura Plaiului se deschide panorama spre abruptul nord-vestic al crestei Buila-Vânturari?a. Urmeaz? un urcu? pronun?at pe mijlocul Culmii Netedu pân? în vârful Gura Plaiului (1510 m). La dreapta, se poate alege varianta pe poteca ce duce spre stâna Netedu.

Plaiul Netedu se a?terne gola? spre nord cu pante u?oare, conferind largi perspective spre Plaiul Lespezi, Curm?tura Comarnice ?i abruptul Buila-Vânturari?a iar pe m?sur? ce urc?m drumul devine tot mai larg.

Culmea devine un vast platou. Traseul se îndreapt? c?tre dreapta pân? într-o ?a (interfluviul dintre v?ile Coste?ti ?i Cheia), trece de o intersec?ie (în dreapta se coboar? spre Curm?tura Ignat). Ocole?te vârful Netedu (1757 m) pe la est, trece de o alt? intersec?ie (în stânga se urc? pe Vârful Lespezi) ?i traverseaz? capul Muchiei lui Ignat, unde se afl? un indicator turistic – intersec?ie cu traseul nr. 17 care coboar? spre Cabana Cheia, punct de unde cele dou? trasee pe care am venit ?i cel dinspre Cabana Cheia fac trunchi comun pân? în culmea principal? a Mun?ilor C?p??ânii. Ca punct de reper al punctului terminus al traseului, lu?m momâia de pe Vârful Zmeuret, în stânga c?ruia trebuie s? ajungem. De aici se coboar? în 15 minute pân? la refugiul din Curm?tura Lespezi (1610 m). De aici se urc? pe drum înspre nord, apoi înspre stânga, se traverseaz? obâr?ia V?ii Bistri?a printr-o serpentin? ?i se continu? pân? la o intersec?ie, de la care direc?ia se schimb? înspre dreapta, spre obâr?ia Râului Cheia (Valea Rece). Se ajunge aproape de obâr?ie (în dreapta de v?d c?derile înspumate ale apei ?i peste vale ruinele unei stâne), apoi printr-o alt? serpentin? (stânga) care ocole?te Vârful Govora (1957 m), se ajunge în creasta principal? a Mun?ilor C?p??ânii, în ?aua Zmeuret, situat? la vest de Vârful Zmeuret (1978 m). O variant? mai scurt?, recomandat? în special la coborâre este cea direct?, t?ind serpentinele largi ale drumului.

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.